Αγαπητοί κύριοι,

Σε συνέχεια των Προκηρύξεων – Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για μίσθωση 2 ακινήτων, 9.444,96 τ.μ. και 4.181,09 τ.μ. αναφέρομαι στα κείμενα εκάστης προκήρυξης, σύμφωνα με τα οποία:

  •  «σε περίπτωση υποβολής ισότιμων προσφορών και σε εκτέλεση της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 του από 15/3/2007 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κατακυρωθούν στον σημερινό μισθωτή, εφόσον ο τελευταίος συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό, αλλιώς θα γίνει κλήρωση» για το πρώτο ακίνητο και
  • «σε περίπτωση υποβολής ισότιμων προσφορών και σε εκτέλεση της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 του από 16/5/2005 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κατακυρωθούν στον σημερινό μισθωτή, εφόσον ο τελευταίος συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό, αλλιώς θα γίνει κλήρωση» για το δεύτερο ακίνητο.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα ήθελα να μου γνωστοποιήσετε τα 2 προαναφερθέντα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, προκειμένου να έχω ολοκληρωμένη εικόνα προτού καταθέσω την προσφορά μου.

Εν τω μεταξύ και εγκαίρως θα επανέλθω με τυχόν άλλο/α ερωτήματα πληροφόρησής μου εκ μέρους σας, αν κριθεί απαραίτητο.

Με εκτίμηση,

Wael Pharaon

 

Απάντηση:

Σε απάντηση του από 31.5.2017 email σας, σχετικά με τους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς που προκήρυξε το Ίδρυμα για τη μίσθωση δύο (2) ακινήτων ιδιοκτησίας του, σας  γνωρίζουμε ότι  για τη σύνταξη της προσφοράς σας πρέπει να λάβετε υπόψη σας αποκλειστικά και μόνο τους όρους των σχετικών προκηρύξεων, οι οποίοι δεσμεύουν τόσο το Ίδρυμα όσο και τους συμμετέχοντες και με βάση τους οποίους θα αξιολογηθούν οι προσφορές,   και σε περίπτωση κατακύρωσης θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση μίσθωσης. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να σας χορηγηθούν αντίγραφα των μισθωτηρίων που είχε συνάψει το Ίδρυμα και δεν έχετε προς τούτο έννομο συμφέρον, καθόσον τα αιτούμενα έγγραφα  δεν είναι απαραίτητα για τη σύνταξη της προσφοράς.

Με εκτίμηση

Ζωή Παπαδάκη