16-18 Ιουνίου 2016
Human Resources Management

Athens University of Economics & Business


19-26 Ιουνίου 2016
Quantum Metamaterials & Technology
University of Crete


27 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2016
Strongly Correlated Condensed Matters Systems
University of Crete