Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών» (ΑΚΣΣ) προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα τιµή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διπλωματούχου μηχανικού, ως Τεχνικού Ασφαλείας (Ν.3850/2010), στο συγκρότημα των εγκαταστάσεών του στις Σπέτσες προκειμένου να γίνουν δεκτές από την Επιθεώρηση Εργασίας οι καταστάσεις προσωπικού με τα προγράμματα ωρών εργασίας.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017,  Αρ.Πρωτ 1282