Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη την απόφαση της 14/4-4-2017 Εκτελεστικής Επιτροπής

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την  μίσθωση χώρου, επιφανείας 50 τ.μ. που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Σπέτσες (στο ισόγειο του Κτηρίου Α),  διαμορφωμένου για  να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία αναψυκτηρίου-κυλικείου,   προς εξυπηρέτηση των συνέδρων, των υπαλλήλων και των πάσης φύσεως επισκεπτών των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2017
Αρ.Πρωτ 1337