Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.   1568

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη:

Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/29-11-2016 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής,  με την οποία αποφασίστηκε η οικονομική αξιοποίηση του παρακάτω περιγραφόμενου ακίνητου προς όφελος του Ιδρύματος

Προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση ενός ακινήτου της κυριότητας, νομής και κατοχής του, ήτοι του Αρχοντικού του Εθνικού Ευεργέτη Σωτήρη Ανάργυρου που βρίσκεται στη Ντάπια Σπετσών,  για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών.  Το ως άνω ακίνητο έχει χαρακτηρισθεί ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Γ/254/3640/10.2.1986 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Β’ 164), βρίσκεται εντός οικοπέδου εκτάσεως 1.320 τ.μ. και  είναι λιθόκτιστο διώροφο κτίριο επιφανείας 552 τ.μ. συνολικά και περιγραφή του ακινήτου και του οικοπέδου του είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.akss.gr στη θέση http://akss.gr/main/property/anargyros-mansion/ .