Αθήνα 30 Ιουλίου 2018
Αρ,. Πρωτ. : 1989

Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» (ΑΚΣΣ)  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ασφάλιση των ακινήτων του Ιδρύματος, τα οποία περιγράφονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα Πίνακα Ι καθώς και κάλυψης Γενικής Αστικής Ευθύνης αυτού έναντι τρίτων και Αστικής Ευθύνης Εργοδότου, όπως οι καλύψεις αυτές αναγράφονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα στον Πίνακα ΙΙ (CPV 66510000-8), για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Επισημαίνεται ότι οι ασφαλιζόμενες αξίες των ακινήτων θεωρούνται από το Ίδρυμα, ως αξίες αντικατάστασης αυτών, αντανακλώντας την πραγματική τους αξία.