Αθήνα 23 Ιανουαρίου  2019

Αρ.Πρωτ. 2211

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη την απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής, που λήφθηκε στις 19.12.2018, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση των παρακάτω περιγραφόμενων ακινήτων που ανήκουν στην κυριότητα νομή και κατοχή του,

Προκηρύσσει: Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση 1 αγροτεμαχίου (3) τριών στρεμμάτων, στη Θέση «Μακριά Ράχη».                                            

Το Ίδρυμα θα συνάψει με τον πλειοδότη Σύμβαση μίσθωσης του  ανωτέρω ακινήτου, για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, από την ημερομηνία της υπογραφής της.